Hvem er vi?

RFFEs historie

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en mere end 40 år gammel skole, som løbende har forandret sig og tilpasset sig tiden. 

Fra skolens indvielse i 1981 har skolen forandret sig fra at være husholdningsskole til tekstilskole, til en fagskole. Senest til at være den skole, som den er i dag; nemlig Danmarks første kombinationsskole af en efterskole og fagskole for unge med særlige læringskompetencer. 

Skolen har altid været – og er også i dag – en praksisnær skole, hvor læring sker i skøn forening mellem teori og praksislæring. 

En historie som bygger på ihærdighed og stort engagement fra skolekreds, bestyrelse, og medarbejdere.  

Hvem er vi?

Skolens hovedsigte

Rødding Efterskole og Fri Fagskole er forpligtet på at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Skolen skal gennem sit tilbud af undervisning og samvær bidrage til elevens eksistentielle dannelse, kulturelle dannelse og politiske dannelse; – og dette skal ske i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Skolen tilbyder et samlet særligt undervisningstilbud. 

Skolens undervisning sigter på at fremme elevens personlige udvikling.

Den personlige udvikling fremmer vi ved at skabe:

Vi lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og vilje til at deltage i det sociale liv. Vi vil hjælpe eleven med at skabe overblik og tage konsekvenser af egne valg og handlinger. Skolegangen kræver den enkeltes personlige engagement, og dette giver øvelse i at håndtere demokrati i hverdagen. 

Hvem er vi?

Livsoplysning

I alle skolens fag arbejdes der med emner og begreber, som handler om mennesket og dets livsvilkår. Ud af undervisningssituationen springer så at sige samtalen. Der stilles spørgsmål fra eleven, – det ene ord afløser det andet, fordi interessen hos eleven vækkes. Lærer og elever er på opdagelse sammen, fordi samtalen fører/kan føre mange steder hen. Undervisningen og det pædagogiske samvær på skolen åbner og giver mulighed for, at der sættes fokus på menneskelivet. Det handler om, at læreren griber situationen, hvor emnet betyder noget for en elev eller to, nu og her, og derfor åbner for forestillinger hos eleven. Læreren skal altid have målet med undervisningen for øje, men der kan være mange veje at nå hen til målet.

Livsoplysningen opstår, når tilværelsen kommer til drøftelse, og med udgangspunkt i elevens erfaringer bliver undersøgt med ord, fag og handlinger. Eleven støttes i at skabe overblikket, herunder at forstå og tage konsekvenser af egne valg og handlinger.
 

Hvem er vi?

Folkelig oplysning

I undervisning såvel som pædagogisk tilrettelagt samvær indgår eleven i fællesskaber på skolen, som afspejler samfundet som helhed. Der arbejdes med, at eleven møder udfordringer med hensyn til at agere i forhold til andre. Alene i kraft af skolefællesskabet spejles eleven på sine handlinger og lærer herigennem at korrigere sin adfærd i forhold til gældende normer for almindelig gængs omgang med andre. 

Skolefællesskabet tager bevidst udgangspunkt i at udvikle elevens medansvar i forhold til et positivt og udbytterigt samspil med andre. Overordnet set arbejder skolen for at udvikle elevens sociale kompetencer og handlekompetencer. Konkret tager faget Samarbejde & Kommunikation udgangspunkt i dagligdagsemner, hvor der arbejdes med metoder, der motiverer og udvikler elevens kompetencer i forhold til kommunikation, aktiv lytning, konfliktløsning, retsbevidsthed m.v. 

Hvem er vi? 

Demokratisk dannelse

Skoledagen fordrer den enkeltes personlige engagement. I undervisningen såvel som pædagogisk tilrettelagt samvær præsenteres eleven for valg, der kræver stilling tagen. Herved trænes de unge i de demokratiske principper, der gælder i et samfund som det danske.
Eleverne opmuntres og støttes til at øve sig i demokratiets muligheder bl.a. gennem elevrådsarbejde.

Eleverne inddrages i beslutninger om indkøb til skolen, indretning af lokaler, samt udformning af ”spilleregler” i omgangen med skolens ting. Oplevels
en af at blive hørt udvikler engagerede elever, med lyst og engagement til at handle til det fælles bedste. Eleverne øves i at formulere sig på skrift og i tale med henblik på at få indflydelse på egen situation.
 

Hvem er vi?

Profil

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en praktisk orienteret, prøvefri skole, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger. Det er muligt at tilvælge afgangsprøve i dansk og matematik svarende til 9. klasse (FP9). 

Skolearbejdet og undervisningen er praksisnær. 
Trivsel kommer i første række på skolen. Trivsel er forudsætningen for et godt og kompetent voksenliv, og det fremmer vi ved at tage udgangspunkt i elevens kompetencer og interesser, hvorved succeser og lyst til nye udfordringer opstår. 

Skolen skaber et trygt ungdomsmiljø gennem hvilket den unge får mod på voksenlivet og udvikler sig til en god medborger i samfundet. 

Skolen vægter praktiske og kreative fag. 
Skolen er oprettet med baggrund i et ønske om, på en og samme tid, at skabe størst mulig grad af helhed og progression omkring elevens udvikling fra ung til voksen. 

Hvem er vi?

Elevgruppe

Rødding Efterskole optager elever mellem 14 og 18 år. Kendetegnende for eleverne er, at de har særlige læringsforudsætninger. 

Efterskolen har plads til 37 elever. Elever bor to og to sammen på værelser med adgang til bad og tekøkken. (skolen råder også over få enkeltværelser) 

Rødding Fri Fagskole optager elever mellem 16 og 20 år. For eleverne er kendetegnet, at de har særlige læringsforudsætninger.. 

Fagskolen har plads til 38 elever. Elever bor enkeltvis i lejlighed bestående af værelse, bad og køkken. (Skolen råder over enkelte lejligheder til 2 elever.) 

Elevernes særlige læringsforudsætninger på både efterskolen og fagskolen. Skolen optager en bred gruppe af elever inden for målgruppen, da mødet med forskelligheder kan være udviklende.  

Eleverne kan kategoriseres til at være elever som grundlæggende kan profitere af undervisningen, rammerne og vores pædagogiske tilgange, og beskrives som eks. værende:

Vi lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og vilje til at deltage i det sociale liv. Vi vil hjælpe eleven med at skabe overblik og tage konsekvenser af egne valg og handlinger. Skolegangen kræver den enkeltes personlige engagement, og dette giver øvelse i at håndtere demokrati i hverdagen. 

Udvalgte 

Udtalelser