Rødding Fri Fag- og Efterskole | Om skolen
15578
page-template-default,page,page-id-15578,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Skolens hovedsigte

Rødding Efterskole og Fri Fagskole er forpligtet på at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Skolen skal gennem sit tilbud af undervisning og samvær bidrage til elevens eksistentielle dannelse, kulturelle dannelse og politiske dannelse; – og dette skal ske i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Skolen tilbyder et samlet særligt undervisningstilbud.

Skolens undervisning sigter på at fremme elevens personlige udvikling. Den personlige udvikling fremmer vi ved at skabe:

 • Oplevelser, som giver stof til eftertanke og refleksion
 • Udfordringer, som kræver initiativ, mod og ansvarsfølelse
 • Samtale, diskussioner og opgaver, som træner tolerance og accept af forskellighed

Vi lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og vilje til at deltage i det sociale liv. Vi vil hjælpe eleven med at skabe overblik og tage konsekvenser af egne valg og handlinger. Skolegangen kræver den enkeltes personlige engagement, og dette giver øvelse i at håndtere demokrati i hverdagen.

Livsoplysning:

I alle skolens fag arbejdes der med emner og begreber, som handler om mennesket og dets livsvilkår. Ud af undervisningssituationen springer så at sige samtalen. Der stilles spørgsmål fra eleven, – det ene ord afløser det andet, fordi interessen hos eleven vækkes. Lærer og elever er på opdagelse sammen, fordi samtalen fører/kan føre mange steder hen. Undervisningen og det pædagogiske samvær på skolen åbner og giver mulighed for, at der sættes fokus på menneskelivet. Det handler om, at læreren griber situationen, hvor emnet betyder noget for en elev eller to, nu og her, og derfor åbner for forestillinger hos eleven. Læreren skal altid have målet med undervisningen for øje, men der kan være mange veje at nå hen til målet. Livsoplysningen opstår, når tilværelsen kommer til drøftelse, og med udgangspunkt i elevens erfaringer bliver undersøgt med ord, fag og handlinger. Eleven støttes i at skabe overblikket, herunder at forstå og tage konsekvenser af egne valg og handlinger.

Folkelig oplysning:

I undervisning såvel som pædagogisk tilrettelagt samvær indgår eleven i fællesskaber på skolen, som afspejler samfundet som helhed. Der arbejdes med, at eleven møder udfordringer med hensyn til at agere i forhold til andre. Alene i kraft af skolefællesskabet spejles eleven på sine handlinger og lærer herigennem at korrigere sin adfærd i forhold til gældende normer for almindelig gængs omgang med andre.

Skolefællesskabet tager bevidst udgangspunkt i at udvikle elevens medansvar i forhold til et positivt og udbytterigt samspil med andre. Overordnet set arbejder skolen for at udvikle elevens sociale kompetencer og handlekompetencer. Konkret tager faget Samarbejde & Kommunikation udgangspunkt i dagligdagsemner, hvor der arbejdes med metoder, der motiverer og udvikler elevens kompetencer i forhold til kommunikation, aktiv lytning, konfliktløsning, retsbevidsthed m.v.

Demokratisk dannelse:

Skoledagen fordrer den enkeltes personlige engagement. I undervisningen såvel som pædagogisk tilrettelagt samvær præsenteres eleven for valg, der kræver stilling tagen. Herved trænes de unge i de demokratiske principper, der gælder i et samfund som det danske. Eleverne opmuntres og støttes til at øve sig i demokratiets muligheder bl.a. gennem elevrådsarbejde. Eleverne inddrages i beslutninger om indkøb til skolen, indretning af lokaler, samt udformning af ”spilleregler” i omgangen med skolens ting. Oplevelsen af at blive hørt udvikler engagerede elever, med lyst og engagement til at handle til det fælles bedste. Eleverne øves i at formulere sig på skrift og i tale med henblik på at få indflydelse på egen situation.

Værdigrundlag

Elevernes personlige udvikling er det centrale i Rødding Fri Fag- og Efterskoles undervisning og samvær. Gennem personlige udfordringer som selvrefleksion, ansvarlighed, initiativ, mod og accept af forskellighed støttes og styrkes elevernes udvikling.

Der lægges i særlig grad vægt på social og handlekompetence. Social kompetence forstået som evnen og viljen til at deltage i det sociale/kulturelle liv, samt at skelne i den sociale/kulturelle virkelighed og overskue konsekvenserne. Handlekompetencer forstået som evne og viljen til at handle i eget liv samt at overveje konsekvenser af handlingerne.

Undervisningen og samværet skal desuden give eleverne en forståelse for demokrati. Et demokrati, som fordrer den enkeltes personlige engagement i fællesskaber, der bygger på frisind og accept af forskellighed.

Profil

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en praktisk orienteret, prøvefri skole, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger. Det er muligt at tilvælge afgangsprøve i dansk og matematik svarende til 9. klasse (FS9).

Skolearbejdet og undervisningen er praksisnær.

Trivsel kommer i første række på skolen. Trivsel er forudsætningen for et godt og kompetent voksenliv, og det fremmer vi ved at tage udgangspunkt i elevens kompetencer og interesser, hvorved succeser og lyst til nye udfordringer opstår.

Skolen skaber et trygt ungdomsmiljø gennem hvilket den unge får mod på voksenlivet og udvikler sig til en god medborger i samfundet.

Skolen vægter praktiske og kreative fag.

Skolen er oprettet med baggrund i et ønske om, på en og samme tid, at skabe størst mulig grad af helhed og progression omkring elevens udvikling fra ung til voksen.

Elevgruppe

Rødding Efterskole optager elever mellem 14 og 18 år. Kendetegnende for eleverne er, at de har særlige læringsforudsætninger og har været inkluderet i folkeskoletiden.

Efterskolen har plads til 33 elever. Elever bor to og to sammen på værelser med adgang til bad og tekøkken. (skolen råder også over få enkeltværelser)

Rødding Fri Fagskole optager elever mellem 16 og 20 år. For eleverne er kendetegnet, at de har særlige læringsforudsætninger og har været inkluderet i folkeskoletiden.

Fagskolen har plads til 32 elever. Elever bor enkeltvis i lejlighed bestående af værelse, bad og køkken.

Elevernes særlige læringsforudsætninger på både efterskolen og fagskolen kan kategoriseres til:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser med autisme (Infantil autisme – Asberger syndrom – Atypisk autisme)

Skolens bestyrelse pr. 19. maj 2016

 • Nanna Hørlück Hansen, formand
 • Tage Sørensen, næstformand
 • Lene Marie Jessen
 • Kirsten Svendsen
 • Conni Tetens
 • Helle Bruun
 • Helle Saksager
 • Lars Kent Jensen
 • Pernille Skov Madsen

Vurdering af skolens undervisningsmiljø pr. 2. juni 2014

Ny undersøgelse foretages juni 17

Undervisningsmiljøundersøgelse:

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af spørgeskema til skolens elever 2. juni 2014

Vurdering af skolen og udbyttet af undervisning og kostskoleaktiviteter:

Eleverne er i udpræget grad glade for at gå på skolen. De angiver at have valgt rigtigt ved valg af skole, og de er positive overfor deres lærere, – synes der er en god stemning på skolen, – og angiver at lære meget nyt. De udtrykker tilfredshed med kombinationen af lærerstyret undervisning og gruppearbejde. Fordelingen mellem enkelt-lærerordning og to lærerordning er tilfredsstillende.

Samarbejde og information:

Eleverne giver udtryk for at være gode til at hjælpe hinanden og samarbejder godt. De oplever at blive inddraget med egne forslag til løsning af opgaver, ligesom eleverne svarer bekræftende til, at de får god information fra forstander og lærere.

Elevrådet på skolen angives at fungere godt og det sætter gode aktiviteter i gang.

Mobning:

Efter elevernes bedømmelse forekommer der ikke mobning på skolen. Hovedparten føler sig som del af en gruppe og et samvær, herunder føler eleverne sig sikre i forhold til at turde tage ordet i elevgruppen og blive hørt på deres mening. Eleverne angiver at have det godt med hinanden og gode venskaber opstår på skolen.

Det fysiske miljø på skolen:

Der er tilfredshed med lokalernes indretning, – der er god plads, – belysningen er i orden, ligesom temperaturen er passende. Eleverne svarer, at de kan komme til en PC, hvis de har brug herfor. Der er tilfredshed med skolens alkoholpolitik.

Der handles på dette ved at drøfte kosten på skolen i fælles forum. Her viser det sig, at flere elever ser sig selv som værende kræsne.

Efterfølgende beslutter skolen at sætte fokus på kosten ved at invitere forældre og elever til oplæg om sund kost, junk-food og vægt.

Alle elever svarer, at de ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand.

Rødding Fri Fagskoles selvevalueringer

Årsplan til brug for Undervisningsministeriet

Ledige stillinger hos os

Vi har p.t. ingen ledige stillinger, men du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning

Vores elite smiley 🙂